เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

 

cmtrang

ประวัติคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จัดตั้งขึ้นตามมติสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2546 โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษคือ “Faculty of Commerce and Management”

 

จุดเด่นของคณะ

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีความพร้อมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและอาคารสถานที่ รวมถึงมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพื่อสร้างบัณฑิตที่พึงประสงค์ สาขาวิชาที่เปิดสอนมีความทันสมัยและ เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ส่งผลให้บัณฑิตของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มีภาวะการได้งานทำอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

วิสัยทัศน์

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการมีความเป็นเลิศด้านบริหารธุรกิจและรัฐกิจในระดับประเทศ

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะทางวิชาการ ซื่อสัตย์ มีวินัย ใฝ่ปัญญา จิตสาธารณะและทักษะในศตวรรษที่ 21
2. ผลิตผลงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมด้านบริหารธุรกิจและรัฐกิจ เพื่อพัฒนาภาคใต้และประเทศ
3. บริการวิชาการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม บนพื้นฐานพหุวัฒนธรรม

ค่านิยม

P : Professional ความเป็นมืออาชีพ มีธรรมะแห่งอาชีพ
S : Social Responsibility ความรับผิดชอบต่อสังคม
U : Unity ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว

วัฒนธรรมองค์กร

การทำงานแบบมืออาชีพ

แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ (พ.ศ. 2561 – 2564)

แผนพัฒนาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ  +++คลิ๊ก...+++

 

สัญลักษณ์คณะ

พวงมาลัยเรือ มีมือจับ 10 อัน สื่อถึงจํานวนหลักสูตรของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

เส้นโค้ง สื่อถึงการเคลื่อนไหวที่ไม่หยุดนิ่ง

วงกลม สื่อถึงโลกแห่งการศึกษา

เรือสําเภา เป็นตัวแทนการค้า ประกอบด้วยใบเรือ 4 ใบ หมายถึงการศึกษา 4 ชั้นปี

ดอกศรีตรัง มี 5 กลีบ สื่อถึง 5 วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สีของคณะ

สีของคณะ(สีครุย) คือ #00a2e1