เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ทำเนียบคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

ชื่อ-สกุลช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พักตรา คูบุรัตถ์ 1 มิถุนายน 2555 – 14 มกราคม 2556 รักษาการคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร 15 มกราคม 2556 – 14 มกราคม 2559 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
  15 มกราคม 2559 -30 มิถุนายน 2559 รักษาการคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย 1 กรกฎาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2562 คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา หลีกภัย 1 กรกฎาคม 2562 - 31 กรกฎาคม 2562 รักษาการแทนคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ 
ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร 1 สิงหาคม 2562 - ปัจจุบัน คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ