เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ทีมบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

  นพฒน

ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร

                                                                            คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ                                                                    

Tel. 0-7520-1707
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

                                           mc 1                                         

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  เชื้อขำ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Tel. 0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51792 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 จราพร 2

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Tel. 0-7520-1712 หมายเลขภายใน 51819
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sippavit 

อาจารย์สรัญญา โยะหมาด

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

Tel. 0-7520-1660 
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.