เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ประธานหลักสูตร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ดร.กฤติยา ดวงมณี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง

Tel. 0-7520-1643
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

Tel. 0-7520-1646
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์วิญญู วัฒนยนต์กิจ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการตลาด

Tel. 0-7520-1789
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์

Tel. 0-7520-1601
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

อาจารย์บานเย็น แซ่หลี

ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิชาการจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

Tel. 0-7520-1602
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย

ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
สาขาวิชาการบัญชี

Tel. 0-7520-1672
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์

ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ

Tel. 0-7520-1698
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.ฮาซันอักริม ดงนะเด็ง

ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ

Tel. 0-7520-1736
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ดร.จุติกา  โกศลเหมมณี

ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ

Tel. 075-259294 หมายเลขภายใน 51849
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.