เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรที่เปิดรับสมัครในปีการศึกษา 2563

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

หลักสูตร :
ชื่อปริญญา :
บัญชีบัณฑิต(การบัญชี)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย) :
บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) :
B.Acc.
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Information and Computer Management)
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Electronic Business Management )
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Tourism Management)
หลักสูตร
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การตลาด)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Marketing)
ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.บ. (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.B.A. (Insurance and Risk Management)
ชื่อปริญญา
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.P.A. (Public Management)
ชื่อปริญญา
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English)
B.A. (Business English)

หลักสูตรระดับปริญญาโท

ชื่อปริญญา
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย)
บธ.ม.
อักษรย่อปริญญา (English)
M.B.A.