เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บช.บ.
อักษรย่อปริญญา (English) : B.Acc.

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านวิชาชีพบัญชีตามมาตรฐานสากล มีจริยธรรมและจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ ตลอดจนทักษะทางวิชาชีพที่จำเป็นต่อการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สามารถบูรณาการความรู้ทางด้านวิชาชีพบัญชีควบคู่กับความรู้ในการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนทักษะทางวิชาชีพให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ ตลอดจนมีทักษะในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการ การตัดสินใจ การเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สามารถประกอบวิชาชีพบัญชี ได้ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 และประกอบวิชาชีพอื่นในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประกอบวิชาชีพอิสระ ในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้ (1) ด้านการทำบัญชี (2) ด้านการสอบบัญชี (3) ด้านบัญชีบริหาร (4) ด้านการภาษีอากร (5) ด้านการวางระบบบัญชี (6) ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี (7) ด้านการตรวจสอบภายใน (8) ด้านการให้คำปรึกษาทางการเงินและบัญชี (9) ด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 63 : แผนการศึกษา
นักศึกษา รหัส 62 : แผนการศึกษา

นักศึกษา รหัส 61 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 60 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา
นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561