เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บัญชีบัณฑิต (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บช.บ. (ระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.Acc. (Accounting Information Systems)

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านวิชาชีพบัญชีและระบบสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในปัจจุบันและอนาคต ซึ่งในปัจจุบันธุรกิจทุกประเภทนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการสารสนเทศทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการเงิน การตลาด การผลิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ และการบัญชี ทำให้ตลาดแรงงานมีความต้องการบัณฑิตที่มีความรู้ด้านบัญชี และมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี สามารถทำงานทั้งในบริษัท ห้างหุ้นส่วน สถาบันการเงิน หน่วยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจทุกองค์กร รวมถึงการประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว ความก้าวหน้าในวิชาชีพคือ เป็นพนักงานบัญชี สมุห์บัญชี ผู้จัดการบัญชี ผู้สอบบัญชีภาษีอากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ที่ปรึกษาด้านงานบัญชีและภาษีอากร ผู้จัดการทางการเงิน นักวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศทางการบัญชี และที่ปรึกษาด้านงานบัญชีและระบบสารสนเทศทางการบัญชี


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561