เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Information and Digital Technology Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลผลิตบัณฑิตที่มีความเข้าใจกระบวนการทางธุรกิจ สามารถพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรธุรกิจ มีทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ โดยจัดการศึกษาตามแนวทางพิพัฒนาการนิยม (Progressivism) ให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ และจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ (Outcome Based Education) โดยจัดการเรียนรู้ที่ใช้กิจกรรมหรือการปฏิบัติ (Active learning)ที่หลากหลาย การใช้ปัญหาเป็นฐานในการเรียนรู้ (Problem-based Learning) การใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Learning) และการเรียนรู้โดยการบริการสังคม (Service Learning) และยึดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนก“ขอให้ถือประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ นักพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ นักออกแบบและดูแลเว็บไซต์ นักขายระบบเทคโนโลยีดิจิทัล นักบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล ผู้ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนักวิเคราะห์ธุรกิจ


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 61-64 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 60 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา
นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561