เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564


ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (ธุรกิจดิจิทัล) 
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (ธุรกิจดิจิทัล)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Digital Business)

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบธุรกิจดิจิทัลได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสามารถบริหารจัดการ และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นฐานความรู้ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศ ปลูกฝังให้เป็นบัณฑิตที่มีจิตสำนึกในการใฝ่เรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงานได้ และสามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลาย แตกต่างกันในหลายมิติ เป็นบัณฑิตที่มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงาม มีจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล
สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร
โดยมีตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้ 
(1) นักออกแบบพัฒนา และดูแลเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
(2) พนักงานอีคอมเมิร์ซ
(พนักงานผู้ช่วย/พนักงานปฏิบัติการ/หัวหน้างาน/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)
(3) นักการตลาดดิจิทัล
(นักการตลาด/ผู้จัดการแผนกการตลาดดิจิทัล/ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนกลยุทธ์การตลาด) 
(4) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
(5) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ 
(6) นักบริหารกลยุทธ์
(พนักงานวางแผนกลยุทธ์/ผู้จัดการกลยุทธ์ธุรกิจ/ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์)
(7) เจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการใหม่

  

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 62-66 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564  สำหรับนักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป

ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร (PLOs)

ความคาดหวังของผลลัพธ์การเรียนรู้เมื่อสิ้นปีการศึกษา

นักศึกษารหัส 64 เป็นต้นไป : แผนการศึกษา 1.3  | คำอธิบายรายวิชา 1.4


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562


ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Electronic Business Management)

ผลิตบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสารสนเทศเพื่อพัฒนาภาคธุรกิจให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งยังสามารถบริหารจัดการข้อมูล เพื่อนำไปใช้ต่อยอดเป็นฐานความรู้ทางธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวคิดริเริ่มในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต สามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

บัณฑิตที่จบสาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ 
(1) นักการตลาดออนไลน์ 
(2) นักวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์
(3) นักออกแบบพัฒนา และดูแลเว็บไซต์ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(4) ผู้ประกอบการใหม่ด้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
(5) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
(6) นักวิชาชีพในสถานประกอบการที่มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 สำหรับนักศึกษารหัส 62 – 63

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562

นักศึกษา รหัส 62-66 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561