เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การจัดการการท่องเที่ยว)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Tourism Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม มีหลักวิชาการทางด้านการจัดการการท่องเที่ยวที่ถูกต้อง ทั้งมีความพร้อมในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในระดับประเทศและภูมิภาค อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมต่อไป

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว สามารถประกอบอาชีพในหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ดังต่อไปนี้ (1) พนักงานในบริษัทจัดการนำเที่ยว หรือตัวแทนการท่องเที่ยว (2) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน (3) มัคคุเทศก์ (4) พนักงานในโรงแรม และรีสอร์ท (5) ผู้ประกอบการบริษัทจัดการนำเที่ยว หรือตัวแทนการท่องเที่ยว (6) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต้น (7) เจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารด้านการท่องเที่ยวหน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์กรอิสระ (8) นักวิชาการหรือนักวิจัย (9) อาจารย์ผู้สอน


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 61-64 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 60 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา
นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561