เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการตลาด)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การตลาด)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Marketing)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ด้านหลักการและโครงสร้างของศาสตร์ทางธุรกิจ มีความรู้ความเข้าใจในศาสตร์ทางด้านการตลาด รวมถึงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ทั้งทางด้านทฤษฎีและทางด้านปฏิบัติควบคู่กันได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัจจุบัน และมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ได้มาตรฐานสากล พร้อมทั้งนำความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศไปใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจ มีจริยธรรมและคุณธรรมที่ดีงาม พร้อมนำความรู้ออกไปรับใช้สังคมอย่างมีประสิทธิภาพ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สามารถประกอบอาชีพ ได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ดังนี้ (1) ฝ่ายการตลาด (2) ฝ่ายดูแลสายผลิตภัณฑ์ (3) ฝ่ายตราสินค้า (4) ฝ่ายขาย (5) ฝ่ายวิจัยและพัฒนา (6) ฝ่ายการคลังสินค้า (7) ฝ่ายจัดซื้อ (8) ผู้ประกอบการธุรกิจ (9) นักวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ใหม่ (10) นักวิเคราะห์การตลาด (11) นักวิจัยตลาด (12) พนักงานจัดซื้อ (13) เจ้าหน้าที่บริหารงานขายและการตลาด (14) เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่น ๆ ในภาครัฐและเอกชนและแสวงหากำไรและไม่แสวงหากำไร ที่ต้องใช้บุคคลที่มีทักษะความสามารถในด้านการตลาด


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 61-64 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 60 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา
นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561