เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : บริหารธุรกิจบัณฑิต (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): บธ.บ. (การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.B.A. (Insurance and Risk Management)

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง เป็นหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและสามารถประยุกต์ใช้หลักวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพในการบริหารจัดการและพัฒนาธุรกิจประกันภัยและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานต่างๆ ได้หลากหลาย ทั้งสถาบันการเงิน ธนาคาร บริษัทประกันภัย รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมี่เกี่ยวข้อง โดยมีตำแหน่งงานดังนี้ (1) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย (2) เจ้าหน้าที่ฝ่ายเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน (3) เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบการรับประกันภัย (4) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการผู้เอาประกันภัย (5) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ (6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (7) เจ้าหน้าที่ฝ่ายสำรวจภัย (8) เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดประกันภัย (9) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การลงทุน (10) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการลงทุน (11) เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์ความเสี่ยง (12) เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารความเสี่ยง (13) เจ้าหน้าที่ฝ่ายแนะนำการประกันภัย (14) เจ้าหน้าที่ในฝ่ายงานอื่น ๆ ของบริษัทประกันภัย (15) หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนต่างๆ ที่ต้องอาศัยบุคคลที่มีทักษะความสามารถเฉพาะในด้านนี้


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 61-64 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 60 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา
นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561