เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.A. (Business English)

ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจโดยนำทฤษฎีและประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพทั้งในองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ สามารถประกอบอาชีพ ได้หลากหลายทั้งในหน่วยงานราชการ บริษัท ทั้งในและต่างประเทศ เช่น กระทรววงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัคราชทูต สถานกงสุลประจำประเทศต่างๆ สถานศึกษา เป็นต้น (1) หน่วยงานราชการภายในและต่างประเทศ เช่น กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต สถานกงศุลประจำประเทศต่าง ๆ สถานศึกษา (2) บริษัท/ภาคเอกชนในและประเทศ (3) เจ้าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว เช่น โรงเรียนสอนภาษา ธุรกิจนำเข้าและส่งออก รีสอร์ท โรงแรม ร้านอาหาร ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ เป็นต้น


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 61-64 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 60 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา
นักศึกษา รหัส 55-59 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา