เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ)

หลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และะการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ชื่อปริญญา : รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (ภาษาไทย): รป.บ. (การจัดการรัฐกิจ)
อักษรย่อปริญญา (English) : B.P.A. (Public Management)

ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการของแนวคิดและทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์ และการจัดการสมัยใหม่ และตระหนักรู้ในงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์และนำมาต่อยอดองค์ความรู้ได้อย่างเหมาะสม ให้มีความสามารถในการค้นหาข้อเท็จจริงและทำความเข้าใจในปรากฏการณ์ที่เกี่ยวข้องกับรัฐประศาสนศาสตร์จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย สามารถศึกษาและวิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพปัญหาที่ซับซ้อน โดยใช้ความรู้แนวคิด และทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ ให้มีความรับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำและสมาชิกที่ดีของกลุ่ม สามารถปรับตัวในสังคมที่มีความหลากหลาย รับฟังความเห็นที่แตกต่างและแสดงความเห็นที่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างสร้างสรรค์ มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับพื้นฐานของตนเองและบริบทของกลุ่ม ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม สามารถปรับตัวได้ในสังคมที่มีความหลากหลายและขัดแย้งทางค่านิยม ให้มีทักษะในการใช้เครื่องมือที่จำเป็นต่อการทำงานด้านสารสนเทศและเทคโนโลยีการสื่อสารได้ สามารถใช้เครื่องมือทางสถิติขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้องหรือเหมาะสมกับประเด็นปัญหาทางรัฐประศาสนศาสตร์ และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการนำเสนอและสื่อสารประเด็นทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้

อาชีพและความก้าวหน้าในวิชาชีพ

ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร โดยมีตำแหน่งงานต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักบริหารงานทั่วไป ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานทั่วไป เจ้าพนักงานฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักวิชาการอิสระ นักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ที่ปรึกษานักการเมืองระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เป็นต้นไป


ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcome)

มาตรฐานผลการเรียนรู้หลักสูตร

นักศึกษา รหัส 61-63 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา | คำอธิบายรายวิชาศึกษาทั่วไป

นักศึกษา รหัส 59-60 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา
นักศึกษา รหัส 54-58 : แผนการศึกษา | คำอธิบายรายวิชา


ปรับปรุงเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561