เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ประชุมสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 28 (1/2563)

t002

วันนี้ (24 กุมภาพันธ์ 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศาสตราจารย์กิตติคุณ นายแพทย์จรัส สุวรรณเวลา นายกสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสภาวิทาเขตตรัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  ครั้งที่ 28 (1/2563)โดยมี ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมประชุม

การประชุมคณะกรรมการสภาวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 28 มีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ โดยก่อนเริ่มประชุมในวาระแรก ประธานได้มอบหมายให้ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รายงานผลการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ TCAS รอบ 1 ปีการศึกษา 2563 ในระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา หลักสูตรการเงิน การประกันภัย และการจัดการความเสี่ยง และระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาทักท้วง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ศศ.บ.สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรประบปรุง พ.ศ.2559 ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป ขอเปิดรายวิชา 946-148 ยูทูปเบอร์ จำนวน 3 ((2)-2-5) หน่วยกิต เป็นวิชาเลือกเสรี

t004
t001
t003
t005
t006