เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณบดีคณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมชุมชนบ้านแหลม พร้อมคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากฯ

L001

           วันนี้ (26 กุมภาพันธ์ 2563) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ลงพื้นที่เยี่ยมเยือนชุมชนบ้านแหลม หมู่ที่ 3 ตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง ในฐานะคณะทำงานพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตรัง (E3) ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน เพื่อทำความรู้จักกับคนในชุมชมและแสดงความคิดเห็นเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ โดยมีเป้าหมายในการสร้างรายได้ให้กับชุมชน และทำให้ประชาชนมีความสุข.

L002
L003
L004
L005
L006