เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ปรับรูปแบบนำเสนอผลงาน PSUNC ประจำปี 2563 ผ่านระบบออนไลน์

nc001

          วันนี้ (20 มีนาคม 2563) รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ประจำปี 2563 "มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม Moving Forward for Research and Innovation Development" ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 เพื่อเปิดโอกาสให้ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจได้มีโอกาสนำเสนอ เผยแพร่ผลงานการวิจัย แลกเปลี่ยนความรู้และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ แสดงถึงความมุ่งมั่นและตั้งใจอย่างต่อเนื่อง ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรังที่เป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาและสนับสนุนการสร้างงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม ประเทศชาติ รวมทั้งระดับภูมิภาค

          รองศาสตราจารย์ดร.อุดมผล กล่าวว่า ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดอย่างกว้างขวางของโรค Co-Vid 2019 ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้ตระหนักถึงการป้องกันการแพร่กระจายของโรค จึงมีแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าวให้สามารถดำเนินต่อไปได้ เพราะหากเลื่อนออกไปจะส่งผลกระทบต่อการสำเร็จการศึกษาของนักวิจัยและนักศึกษา จึงยังคงจัดงานไว้ในวันเดิม รูปแบบเหมือนเดิม แต่นำเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เป็นการใช้วิธี Video Conferenceให้คนที่นำเสนอได้มีการพูดคุยกับทางผู้ทรงคุณวุฒิ มีการพูดคุยโต้ตอบ และปรึกษากันได้และสามารถบันทึกเรียกดูในภายหลังได้ ส่วนเนื้อหาการนำเสนอผลงานและการวิพากษ์งานยังคงคุณภาพและความเข้มข้นไว้เช่นเดิม

          ด้าน ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้สร้างความมั่นใจการปรับรูปแบบการนำเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์ว่า ทางมหาวิทยาลัยได้พยายามในการจัดเตรียมสถานที่ ระบบการนำเสนอผลงาน และการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเต็มที่ ซึ่งเป็นการตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม  โดยนักวิจัยทุกท่านยังสามารถนำเสนอผลงาน พูดคุยโต้ตอบกับผู้ทรงคุณวุฒิได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความเสี่ยงในการกระจายของโรคตามประกาศของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

          โดยกิจกรรมในครั้งนี้ มีจำนวนผลงานทางวิชาการที่เข้าร่วมนำเสนอ กว่า 100 ผลงาน จาก 7 สาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง กลุ่มสาขาวิชาการตลาด กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี/การเงิน กลุ่มสาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ/ การบริหารรัฐกิจ และกลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ  แสดงให้เห็นถึงความสนใจและการตระหนักต่อความสำคัญของการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย ค้นคว้า มาเผยแพร่ แลกเปลี่ยน อันจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดให้มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้น

         ผลงานดีเด่น (Best Paper) การประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ครั้งที่ 9 ประจำปี 2563 สาขาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ได้แก่ นางปาริฉัตร หมัดอะดั้มคณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ จากหัวข้อความสามารถทางนวัตกรรมที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ

         สาขาการตลาดได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสุธิดา นุริตมนต์คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิจากหัวข้อการยอมรับเทคโนโลยีส่งผลต่อความตั้งใจใช้แอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์สมาร์ทโฟนในการซื้อสินค้าของผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

         สาขาการจัดการการท่องเที่ยวได้แก่ นางสาวปณพร อุดมสำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จากหัวข้อ การพัฒนามัคคุเทศก์สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดนครศรีธรรมราช : กรณีศึกษา วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร 

         สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ นางสาวนันทนี ช่วยชู และคณะสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จากหัวข้อระบบสนับสนุนการตัดสินใจการเลือกรูปแบบการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยใช้การทำเหมืองข้อมูล

         สาขาการบัญชี/การเงิน ได้แก่ นายสี่ทิศ ลิ้นทอง และคณะ การบัญชี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี จากหัวข้อคุณลักษณะนักบัญชีที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบุรี

         สาขารัฐประศาสนศาสตร์/การบริหารรัฐกิจ ได้แก่ พ.ต.อ.วัชรพงษ์ พนิตธำรง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติจากหัวข้ออิทธิพลของสภาพแวดล้อมองค์การที่มีผลต่อการกำหนดแผน ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

nc002
nc003
nc004
nc005