เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

กรรมการคณะพาณิชย์ฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับแต่งตั้ง เป็น ‘ผู้ช่วยศาสตราจารย์’

004

วันนี้ (17 มิถุนายน 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีกับ อาจารย์กิตติศักดิ์ แก้วนิลประเสริฐ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และอาจารย์จงกลนี รุ่งเรือง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ. 

003
002
001