เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ปรับหลักสูตรพร้อมรับนักศึกษาใหม่ ปี 2564

t001

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ดร.วิภาดา เถาธรรมพิทักษ์ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว พร้อมด้วย คณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง คณบดีคณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ดร.ยงยุทธ แก้วอุดม คณบดีคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคุณสิรวัชญ์ บุตรเติบ จาก Talent and Culture Manager จาก All Season Naiharn Phuket กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้เกียรติมาร่วมประชุมวิพากษ์หลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยทางหลักสูตรฯ จะนำข้อเสนอแนะที่ได้ไปปรับปรุงและพัฒนาเพื่อใช้เปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2564 ต่อไป.

t002
t003
t004
t005
t006
t007
t008
t009
t013