เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

2 นักศึกษา ม.อ.ตรัง เข้ารับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย คนละ 10,000 บาท

p002

            เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์พิช เพชรสกุลวงศ์ เป็นผู้แทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  พร้อมด้วย น.ส.กรรณิการ์ แก้วสีสด และ Mr.Chha Lith Ngoun นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เข้าร่วมพิธีมอบทุนและรางวัลการศึกษา ประจำปี 2562 สมาคมประกันชีวิตไทย ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยนักศึกษาทั้งสองคนได้รับทุนการศึกษาจากสมาคมประกันชีวิตไทย คนละ 10,000 บาท.

p004
p001
p003
p005
p006