เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมยินดี ชมรมกันตังเมืองเก่า รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณฯ

2208 2

     เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ ศาลเจ้าเก่งจิวโฮยก้วน อ.กันตัง จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมคณาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เข้าร่วมฉลองและแสดงความยินดีกับชมรมกันตังเมืองเก่าที่ได้รับพิจารณายกย่องให้เป็นหน่วยงานอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2563 และได้รับพระราชทานเข็มเกียรติคุณวันอนุรักษ์มรดกไทย จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งยังความปลาบปลื้มให้แก่ชาวกันตัง อีกทั้งเป็นการกระตุ้นจิตสำนึกการหวงแหนพิทักษ์รักษามรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยให้สืบต่อไป.

 

ขอขอบคุณภาพบางส่วนจากชมรมกันตังเมืองเก่า

2208 3
2208 4
2208 5
2208 10