เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ต้อนรับหน่วยวิจัยและนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สราษ 0

           วันนี้ (24 สิงหาคม 2563) ที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมตัวแทนอาจารย์หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.ไพศาล บรรจุสุวรรณ์ หัวหน้าหน่วยวิจัยนวัตกรรมการบริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี และสมาชิกหน่วยวิจัยฯ ที่เดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การวิจัยโดยใช้กิจกรรม Journal Club ของหน่วยวิจัยนวัตกรรมการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพของสมาชิกและร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนหน่วยวิจัยในการดำเนินงานพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. 

สราษ 6
สราษ 12
สราษ 13
สราษ 14
สราษ 16
สราษ 20
สราษ 21
สราษ 22