เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติกพร้อมสอบ MTCNA

mikro ๒๐๐๙๐๓ 14

          วันนี้ (3 กันยายน 2563) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ (MikroTik Certified Trainer) วิทยากรในโครงการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติกพร้อมสอบ MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) และ Networking Basic ให้การต้อนรับผู้เข้าอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติก พร้อมสอบ MTCNA (MikroTiknetwork Associate) และ Networking Basic ประจำปี 2563 ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

         โครงการอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติกพร้อมสอบ MTCNA และ Networking Basic จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-6 กันยายน 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ วิทยากร จะสอนพื้นฐานการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Networking Basic) และอบรมการใช้งานเราเตอร์ไมโครติกตามหลักสูตร MTCNA (MikroTik Certified Network Associate) โดยภายหลังการอบรมได้มีการสอบวัดผลด้วยข้อสอบจากบริษัทไมโครติก โดยผู้ที่สอบผ่านด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับใบรับรองจากบริษัทไมโครติก (MTCNA Certificate)

mikro ๒๐๐๙๐๓ 27
mikro ๒๐๐๙๐๓ 23
mikro ๒๐๐๙๐๓ 19
mikro ๒๐๐๙๐๓ 16
mikro ๒๐๐๙๐๓ 3
mikro ๒๐๐๙๐๓ 0