เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร EBM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าดูงาน บ.แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด

122000437 3407986192602954 2328996129714972149 o

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563 ดร.อัจฉรา หลีระวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ จำนวน 30 คน เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสายการผลิตและระบบสารสนเทศ ณ บริษัท แปลนครีเอชั่นส์ จำกัด  เพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพ เข้าใจปัญหาและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจริง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าไปสัมผัสและเห็นลักษณะการทำงาน การนำเทคโนโลยีและซอฟท์แวร์เข้ามาใช่ในการดำเนินงานทางธุรกิจ.

121968317 3407985512603022 5274044731978204779 o
122026643 1264612613938150 1203433218638651824 n
122082991 3407985422603031 3834433537519941818 o
122379187 974469223075113 8688918437152980628 n
122310813 706471490078235 2965558026231748173 n