เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย จัดอบรมหลักสูตร Tax Junior เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ

20
เมื่อวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2563 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์ปาริชาติ บูรพาศิริวัฒน์ ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต อาจารย์พจนารถ ฤทธิเดช ประธานโครงการฯ พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรบัญชีบัณทิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ คุณศิริศักดิ์ ชีวะเรืองโรจน์ อุปนายกสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ครูปกรณ์ เพ็ญภาคกุล ที่ปรึกษาสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย และทีมวิทยากรจากสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่นักภาษีอากรระดับปฏิบัติการ Tax Junior ณ ห้องประชุม 3301 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 ได้ฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านภาษีอากร นอกจากนี้หลักสูตรบัญชีบัณฑิตได้มีการเจรจาความร่วมมือด้านวิชาการกับสมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย ในการพัฒนาความเข้มแข็งด้านวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทย
2
7
9
 10
14
19