เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัด “มหกรรมวิจัย : BE-Research Expo 2020”

 

001

          เมื่อวันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดงานโครงการ “มหกรรมวิจัย: BE-Research Expo 2020” จัดโดย นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดยภายในงานมีการนำเสนอผลงานวิจัยด้านภาษาอังกฤษธุรกิจ มี “กลุ่มงานวิจัยด้านธุรกิจ ภาษา และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม” และ “กลุ่มงานวิจัยด้านการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจในยุคโควิด-19” โดยเป็นงานวิจัยที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญจิรา มากอ้น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสถิติวิจัยเกี่ยวกับธุรกิจ และมีประสบการณ์ตรงในการทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา อาจารย์ JO ANNE ELIZABETH BRIGDEN ผู้ทรงคุณวุฒิด้านภาษาอังกฤษและด้านธุรกิจนานาชาติ อาจารย์ปิยกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ผู้ทรงคุณวุฒิด้าน Business Management และมีประสบการณ์ตรงในการทำธุรกิจ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการทำวิจัยของนักศึกษาในหลักสูตรฯ รวมถึง อาจารย์ปิยนุช รัตนานุกูล และ ดร.พรรษา พรหมมาศ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ และการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ให้เกียรติร่วมวิพากษ์งานวิจัยให้กับนักศึกษา

         ด้านนิทรรศการวิจัย ทางหลักสูตรฯ ได้รับการสนับสนุนด้านผลิตภัณฑ์และการสร้างสีสันภายในงานจากผลงานการออกแบบเก้าอี้ นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอนโดย อาจารย์ปัทมา มีสิน ผู้สอนรายวิชา Introduction to Interior architecture และรับชมการแสดงดนตรีสด จากชมรมดนตรีสากล โดยการสนับสนุนจาก อาจารย์เทพยุดา เฝื่อคง.

003.13
009.3
009
18523
BE 14.Research Expo 2020 ๒๐๑๑๑๗
BE 19.Research Expo 2020 ๒๐๑๑๑๗
DSCF2444
 DSCF2464
 DSCF2632
 DSCF2634
S 23855115
S 23855124