เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรม MTCRE พร้อมสอบ Certificate

mt001

          เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563 ที่ห้องประชุม 3301 มหาวิทยาลัยสงลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีคณพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมเปิดโครงการบริการวิชาการ อบรมหลักสูตร MTCRE (MikroTik Certified Routing Engineer) ประจำปี 2563 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกรินทร์ ซื่อธานุวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญด้าน MikroTik Certified Trainer, MTCNA, MTCRE, MTCSE, MTCTCE, MTCUME, MTCEWE, MTCSWE, MikroTik Certified Consultant เป็นวิทยากร

          โครงการอบรมหลักสูตร MTCRE จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการตั้งค่าเราเตอร์ไมโครติกให้ควบคุมทิศทางของทราฟิกระหว่างเราเตอร์แบบ Static Routing และ Dynamic Routing ด้วยโพรโทคอล OSPF (Open Shortest Path First) การตั้งค่าให้ออกอินเทอร์เน็ตแบบ Failover และ Recursive Routing การทำ VLAN (Virtual LAN) ตามมาตรฐาน IEEE 802.1Q และ IEEE 802.1ad และการทำ VPN (Virtual Private Network) ในรูปแบบต่างๆ เช่น EoIP, L2TP, SSTP, PPPoE เป็นต้น โดยหลังจากอบรมเสร็จจะมีการสอบ MTCRE หากผู้เข้าร่วมอบรมได้คะแนนสอบไม่น้อยกว่า 60 เปอร์เซ็นต์ จะได้รับไฟล์ใบรับรองจากบริษัทไมโครติก (MTCRE Certificate)

mt002
mt003
mt004