เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “Strategic&Leadership Development”

k006

         เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563  ที่ ร้าน Kuanito Patisserie อ.เมือง จ. ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรที่เปิดสอนในคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้หัวข้อ “Strategic&Leadership Development”  เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ แนวคิดเชิงกลยุทธ์ และยกระดับศักยภาพด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ให้กับทีมบริหารคณะ พร้อมทั้งการร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้มุมมองด้านการบริหาร ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามแนวทาง EdPEx

          นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวยังมีการถ่ายทอดสดการทำกิจกรรมผ่านช่องทาง Facebook Live กลุ่มสโมสรแห่งความสุข ในหัวข้อ "เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ เสริมองค์ความรู้ และนำไปสู่การเรียนรู้เพื่อการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง โดยมีคุณณัฐพัชร์ ล้อประดิษฐ์พงษ์ ที่ปรึกษาองค์กรชั้นนำและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาองค์กร และการจัดการเชิงกลยุทธ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร.

k001
k002
k003
k004
k005
k007