เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง เข้าศึกษาดูงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

EdPEx Bkk ๒๐๑๒๐๘ 0

          เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.นิพัฒน์  โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต  เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิราพร  เยี่ยมคำนวณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์สรัญญา  โยะหมาด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ

          ในการนี้ ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จาก ดร.เอกธิป สุขวารี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการธุรกิจ และคณะ ที่ได้ให้คำแนะนำในด้านการสร้างพันธมิตรและคู่ความร่วมมือด้านการศึกษาและนวัตกรรมวิจัยการศึกษาในอนาคต จากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในประเด็น Work Base Learning จาก สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดยได้รับเกียรติต้อนรับอย่างดียิ่งจาก อาจารย์ ดร.มัลลิกา  บุญญาศรีรัตน์  รักษาการผู้อำนวยการ สำนักอธิการบดีและบริหารความยั่งยืน

          นอกจากนั้น ทีมบริหารคณะฯ ยังได้เข้าดูงานด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx จาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติต้อนรับอย่างดียิ่งจาก รองศาสตราจารย์ ดร.พลังพล คงเสรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมคณะ อีกทั้งยังได้รับการต้อนรับจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ปานจันทร์ อาจารย์ประจำคณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ที่ได้ให้คำแนะนำในด้านการบริหารจัดการการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก ทั้งนี้ ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในการให้เกียรติต้อนรับอย่างดียิ่ง.

EdPEx Bkk ๒๐๑๒๐๘ 3
EdPEx Bkk ๒๐๑๒๐๘ 8
EdPEx Bkk ๒๐๑๒๐๘ 13