เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร TRM คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง จัดบรรยายพิเศษ “Design Thinking กับการท่องเที่ยวแบบ New Normal”

tr001
 
          วันนี้ (4 ธันวาคม 2563) ที่โรงละคร อาคารเรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และอาจารย์ประจำ คณะการจัดการการท่องเที่ยว สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “Design Thinking กับการท่องเที่ยวแบบ New Normal” ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง.
tr002
tr003
tr004
tr005
tr006
tr007 
tr008 
tr009