เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตร บธ.บ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ทัศนศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์ ดูงานด้านการโรงแรมและท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ จังหวัดในภาคกลางและภาคเหนือ

tr001
***** เมื่อวันที่ 17-25 พฤศจิกายน 2563 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา อาจารย์มะลิวัลย์ กาพย์เกิด ดร.สัคคยศ สังขพันธ์ อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ อาจารย์กรสวรรค์ชนก ตั้งปอง และอาจารย์วิสุทธิ์ นุชนาบี อาจารย์ประจำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา 946-371 Principles of Tour Guide หลักการมัคคุเทศก์ จำนวน 86 คน ได้เดินทางไปทัศนศึกษาพร้อมฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์และศึกษาดูงานด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ ภาคกลางและภาคเหนือของประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก สุโขทัย ลำปาง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบไปด้วย วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรวิหารจังหวัดพิษณุโลก อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดสุโขทัย พระตำหนักดอยตุงและสวนแม่ฟ้าหลวง ไร่ชาฉุยฟง วัดร่องขุ่น ไร่สิงค์ปาร์ค จังหวัดเชียงราย ดอยอินทนนท์ วัดพระธาตุดอยสุเทพ หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง และพระบรมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 
***** ทั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริงสำหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นมัคคุเทศก์ ได้เรียนรู้ศิลปะ และวัฒนธรรมของภาคกลางและภาคเหนือ สร้างแรงบันดาลใจในการทำงานด้านการจัดการการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้กระบวนการบริหารจัดการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยได้นำความรู้จากห้องเรียนและจากวิทยากรมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม รวมทั้งศึกษาดูงานเรียนรู้ด้านการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน ณ หมู่บ้านแม่กำปอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวิทยากรผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์อันยาวนานมาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา และศึกษาดูงานด้านการจัดการโรงแรม ณ โรงแรมพูลแมนคิงพาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงแรมที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานการบริการดีเลิศ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาโดยตรงที่มีโอกาสได้แสดงออกถึงการเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตและ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในอนาคตได้เป็นอย่างดี.
tr002
tr003
tr004
tr005
tr006
tr007
tr008
tr009
 tr010
 tr011