เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมืองตรัง ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563

w014
 
***** เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ที่ เวทีกลางสนามกีฬาเทศบาลนครตรัง 2 (สนามกีฬาทุ่งแจ้ง) อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ดร.นิพัฒธ์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้กำลังใจอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ร่วมเดินแบบผ้าพื้นเมืองตรัง ในงานฉลองรัฐธรรมนูญและงานกาชาดจังหวัดตรัง ประจำปี 2563 เพื่ออนุรักษ์สืบสานผ้าพื้นเมืองของจังหวัดตรังและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
***** โดยรายละเอียดการเดินแบบ ประเภท เดินเดี่ยว ดร.ณรงค์ฤทธิ์ ปริสุทธิ์กุล ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ใช้ผ้าปาเต๊ะ ผลิตโดย OTOP นาหมื่นศรี อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ใช้ผ้าปาเต๊ะเพ้นมือ กลุ่มผู้ผลิต ผ้าปาเต๊ะเพ้นมือ กันตัง ประเภทเดินคู่ นายโสภณ นะวาระหะคุณ และ นางสาวจุฬารัตน์ มณีนิล นักศึกษาหลักสูตรการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ใช้ผ้าบาติก ลวดลายดอกกล้วยไม้ โดยใช้เทคนิคการเพ้นด้วยการใช้ปลายนิ้วเกลี่ยสีแทนพู่กัน ทำให้ลวดลายพริ้วไหวอ้อนช้อยสมจริง นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าดีไซด์ทันสมัย สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน จากผู้ผลิต พญาบาติก
***** นายคมกริช ไหมแก้ว นักศึกษาหลักสูตรการประกันภัยและความเสี่ยง และนางสาวณัฐรีญา นวนวิลัย นักศึกษาหลักสูตร ศิลปะการแสดงและการจัดการ ใช้ผ้าบาติก ลวดลายดอกกล้วยไม้ โดยใช้เทคนิคการเพ้นด้วยการใช้ปลายนิ้วเกลี่ยสีแทนพู่กัน ทำให้ลวดลายพริ้วไหว อ้อนช้อยสมจริง นำมาตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าดีไซด์ทันสมัย สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน จากผู้ผลิต พญาบาติก ฝึกซ้อมการเดินแบบโดย ดร.จุติกา โกศลเหมมณี อาจารย์ยศถกล โกศลเหมมณี อาจารย์ฑิลฎา คงพัฒน์ อาจารย์ประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง.
w001
w002
w003
w004
w005
w006
w007 
w009 
w010 
w011 
w012 
w013 
 w008