เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการฯ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า 

PTB 1424 1 1536x1025 1

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า 

0001
 0002
0003 
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่