เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ทีมบริหารคณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมยินดีกับอาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

 

010

          วันนี้ (21 มกราคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย คณะกรรมการประจำคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมแสดงความยินดีแก่อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยวรรณ รุ่งวรพงศ์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ (รหัส 6501) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญจิรา มากอ้น หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถิติศาสตร์ (รหัส 6113) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศกร พิชยดนย์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ANNY MARDJO หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดลินา อมรเหมานนท์  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หลีระพงศ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (รหัส 6802).

001
002
003
004
005
006
007
008
009