เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมเปิดกิจกรรมเปิดโลกควนปริง สืบสานตำนานมีดพร้านาป้อ

 

008

          วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2564) ที่ชุมชนบ้านเกาะปริง ต.ควนปริง อ.เมือง จ.ตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาตร์และการจัดการ  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครรชิต เชื้อขำ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ดร.พิเชตวุฒิ นิลละออ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ในฐานะคณะกรรมการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบล แบบบูรณาการศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. วิทยาเขตตรัง นางสาวสุวิมล เกตุทอง ผู้ประสานงานศูนย์อาสาสมัคร ม.อ. วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดโลกควนปริง สืบสานตำนานมีดพร้านาป้อ จัดโดย ศูนย์อาสาสมัคร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง  บัณฑิตอาสา อาสาสมัครชุมชน และนักศึกษาอาสาตำบล จากตำบลควนปริง ตำบลนาข้าวเสีย ตำบลนาหมื่นศรี ตำบลนาโยงใต้ โดยเรียนรู้ภูมิปัญยาท้องถิ่น วิถีชีวิต การตีเหล็ก ผู้เข้าร่วมจะได้ศึกษากรรมวิธีการตีเหล็ก ชมนิทรรศการความเป็นมาของมีดพร้านาป้อ เสวนาเรื่องการตีเกล็ก และนิทรรศการเล่าเรื่องด้วยภาพ.

007
009
001
002
003
004
005
006