เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ บจก.ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ และบจก.ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

007

          เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิยศาสตร์และการจัดการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ มณีมัย ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต พร้อมด้วยคณาจารย์หลักสูตรบัณชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการบัญชี สหกิจศึกษาและฝึกงาน การบริการวิชาการ และการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตที่พึงประสงค์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพบัญชี โดยเป็นความร่วมมือกันระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมกับ บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จำกัด และ บริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด ได้รับเกียรติจาก คุณยุวดี แซ่โก่ย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทรแองเกิ้ล ซอฟท์ จำกัด เลขาธิการสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย และคุณภริดา บรรณวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด เป็นตัวแทนลงนาม.

006
001
002
003
004
005
008
009
010