เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดประชุมวิชาการระดับชาติ PSUNC ปี 2564 รูปแบบออนไลน์

psunc2021 005

***** วันนี้ (12 มีนาคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ.ตรัง วิจัย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2564 ภายใต้แนวคิด “มุ่งหน้าก้าวไกล พัฒนาวิจัยและนวัตกรรม” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับ และ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ภายใต้รูปแบบการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ Zoom)  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

psunc2021 001
psunc2021 002 
psunc2021 003 

***** คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรื ได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ม.อ. ตรัง วิจัย ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยมีจุดประสงค์เพื่อสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิชาการ การเผยแพร่ผลงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้นำเสนอผลงาน ซึ่งเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้เกิดบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรและนักวิจัย ในทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของการทำงานวิจัยมากยิ่งขึ้น และยังมีความสำคัญต่อการประกันคุณภาพการศึกษา อันจะเป็นดัชนีชี้วัดหนึ่งที่แสดงถึงมาตรฐานการศึกษาและการวิจัย สร้างสรรค์ ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

****** การนำเสนอผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ในครั้งนี้ มีด้วยกันทั้งสิ้น 8 สาขาวิชา ได้แก่ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ/การประกันภัยและการจัดการความเสี่ยง กลุ่มสาขาวิชาการตลาด กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว กลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี/การเงิน กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์/ การบริหารรัฐกิจ กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ  โดยมีผู้นำเสนอจากมหาวิทยาลัยต่างๆ รวมทั้งหมด 83 ผลงาน

psunc2021 004 

****** กลุ่มสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ได้แก่ ผลงานชื่อ ความคาดหวังและความพึงพอใจต่อการรับรู้คุณค่าอาหารไทยของนักท่องเที่ยวชาวยุโรปในเขตกรุงเทพมหานคร จากคณะการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กลุ่มสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้แก่ ผลงานชื่อ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตับลบ้านควน จังหวัดตรัง จากคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กลุ่มสาขาวิชาการบัญชี/การเงิน ได้แก่ ผลงานชื่อ คุณลักษณะของนักบัญชีที่พึงประสงค์สำหรับธุรกิจขนาดหลางและขนาย่อมในกรุงเทพมหานคร จาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี

***** กลุ่มสาขาวิชารัฐประศาสนศาตร์/ การบริหารรัฐกิจ ได้แก่ ผลงานชื่อ ปัญหาในการนำนโยบายระบบราชการ 4.0 ไปปฏิบัติ กรณีศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสามจังหวัดชายแดนใต้ จากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ กลุ่มสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้แก่ ผลงานชื่อ A study of Perspectives on Problems in English for Intercultural Communication of Receptionists in Four-Star Hotels in Hatyai, Songkhla จาก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา และ กลุ่มสาขาวิชาศิลปะการแสดงและการจัดการ ได้แก่ ผลงานชื่อ อาศิรพรอัปสรสุรางค์ จาก คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.

 001
 psunc 006
psunc 007 
psunc 008 
psunc 009 
psunc 010 
psunc 011 
psunc 012 
psunc 013 
psunc 014 
 psunc 015
psunc 016 
psunc 017 
 psunc 018
psunc 019 
psunc 020