เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมวางแผนพัฒนาด้านการท่องเที่ยวตรัง ปี 2564

k004

          วันนี้ (17 มีนาคม 2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณะทำงานด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดตรัง (E3) ด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ลงพื้นที่วิสาหกิจชุมชนล่องแพบ้านเขาหลัก หมู่ที่ 7 ตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในปี 2563 และกำหนดพื้นที่เป้าหมายสำหรับการพัฒนาในปี 2564.

k002
k003