เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง มอบทุนช่วยเหลือนักศึกษาช่วง COVID-19 ประจำภาคเรียนที่ 2/2563 รวมกว่า 5 ล้านบาท

0 007

          วันนี้ (19 มีนาคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ดร.ชัยยา น้อยนารถ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วย อาจารย์ และบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ที่ได้รับทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 918 ทุน โดยแบ่งเป็น ประเภททุนทั่วไป จำนวน 522 ทุน รวมมูลค่า 2,935,000 ทุนอาหารกลางวัน จำนวน 111 ทุน รวมมูลค่า 666,000 บาท และทุนทำงานแลกเปลี่ยน จำนวน 287 ทุน รวมมูลค่า 1,425,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,026,000 บาท โดยมีตัวแทนนักศึกษาเข้ารับมอบทุนการศึกษา

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้จัดสรรเงินทุนเพื่อช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตลอดปีการศึกษา 2563 (รวมเทอม 1 และ เทอม 2) จำนวน 1,693 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 11,453,000 บาท

           การมอบทุนการศึกษาดังกล่าว สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ส่งผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคมเป็นวงกว้าง โดยนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และผู้ปกครองก็ได้รับผลกระทบต่อสภาวการณ์ดังกล่าว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวที่ประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ให้มีการดำเนินการจัดสรรทุนการศึกษาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของผู้ปกครอง

0 003
0 002