เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

นศ. การจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชย์ฯ ม.อ.ตรัง คว้าสองรางวัลจาก โครงการ “Phuket Incentive 2021”

 

t006

***** เมื่อวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว อาจารย์ผู้ดูแลทีม พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จำนวน 2 ทีม คือ ทีม DMC Puffer Team และ ทีม DMC Angler Team ได้เดินทางเข้าร่วมโครงการ Phuket Incentive 2021 Under Project: DMC Management for Southern MICE Student Chapter ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการผสมผสาน Team Building และกิจกรรมด้านวิชาการ จัดโดย MICE Student Chapter, MICE Southern Academic Cluster สาขานวัตกรรมธุรกิจบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็นโครงการที่สนับสนุนโดย MICE Academy ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ จังหวัดภูเก็ต

***** ทีม DMC Puffer Team ประกอบด้วย นางสาวธนภรณ์ จันทโชติ นางสาวธัญญรัตน์ แก้วมณี นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีของ นางสาวน้ำผึ้ง พงษ์ทอง นายธัญเทพ ธนอมเกียรติกร นายศตวรรษ ศรีเปารยะ นายษิโฬรุฬหิ์ สัตถาภรณ์ นายเมทวิน ทับทวี นางสาวชนัญชิดา บุญรุ่ง และนางสาวชนิศรา ตันติพยัคฆ์ และทีม DMC Angler Team ประกอบด้วย นางสาววาสนา สุวรรณโณ นางสาววรพรรณ นวลศรี นางสาวบุญนิตา ส่องแก้ว นายศตวรรษ ผูกกิจ นางสาวปาลิดา ส่งเสริม นางสาวณัฐฐา หางาน นางสาวจิราภรณ์ พูลสมบัติ นางสาวสุภาวดี พลอินทร์ นางสาวพรรษชล ศรีรอด และนางสาวบิลกีส มาวี เป็นตัวแทนนักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม Team building สามารถคว้ารางวัลชนะเลิศอับดับหนึ่ง และรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ในกิจกรรม “The Bidding Proposal For Creative Incentive Event” จากทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 7 ทีม

***** อาจารย์กานต์พิชชา ดุลยะลา กล่าวว่า “การเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ นับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของการท่องเที่ยวในรูปแบบ Incentive ที่ได้ฝึกให้นักศึกษามีกระบวนการคิด วิเคราะห์ วางแผน และนำเสนอกระบวนการคิดออกมาในรูปแบบของการ Bidding การทำงานร่วมกันเป็นทีม ทักษะการแก้ปัญหา การสร้างเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวในอนาคตได้เป็นอย่างดี”

t007
t008
t009
 t010