เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ร่วมวางแผนสร้างชุมชนเข้มแข็งตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ม.อ.ตรัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมวางแผนกับภาคเครือข่ายผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ในการสร้างชุมชนให้มีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้ ตามโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน ณ นับเป็นก้าวที่สำคัญในการประสานความร่วมมือ ร่วมวางรูปแบบ การประชาสัมพันธ์พื้นที่ รวมถึงการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ “พัฒนาทุนมนุษย์และสร้างนวัตกรรมการจัดการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน” ต่อไป

001 11002 13 1024x768003 10 1024x768004 12 1024x858005 11 1024x776