เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ลงพื้นที่ ต.ลำภูรา วางแผนสร้างชุมชนเข้มแข็งในโครงการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชน

0327 8

          เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษา ร่วมสำรวจพื้นที่และร่วมกิจกรรมล่องแก่งกับผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนในพื้นที่ตำบลลำภูรา อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง เพื่อเป็นข้อมูลในการร่วมกันวางแผนพัฒนาและยกระดับให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์โดยชุมชนที่มีศักยภาพ โดยใช้การบูรณาการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน การบูรณาการกับการเรียนการสอนรวมถึงการบูรณาการงานวิจัย ภายใต้วิสัยทัศน์ของคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ “พัฒนาทุนมนุษย์และสร้างนวัตกรรมการจัดการเพื่อขับเคลื่อนชุมชนอย่างยั่งยืน” โดยคณะพาณิชยศาสตร์มีแผนจะขยายการสำรวจในพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป.

0327 1
0327 2
0327 3
0327 4
0327 5
0327 6
0327 7
0327 9
0327 10
0327 11
0327 12
0327 13
0327 14
0327 15