เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

ม.อ.ตรัง ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

011

           วันนี้ (31 มีนาคม 2564) ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตตรัง รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง ครั้งที่ 1 (1/2564) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำวิทยาเขตตรัง เข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุมทั้งหมด 8 วาระ ในวาระที่ 6 ที่ประชุมพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ วิสัยทัศน์ พันธกิจ แผนปฏิบัติการของมหาวิทาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง และคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ

           ในการนี้ ที่ประชุมได้ร่วมแสดงความยินดีและมอบเกียรติบัตรให้กับบุคลากรดีเด่นประจำปี 2563 ประกอบด้วย อาจารย์ทวีศักดิ์ หนูสุวรรณ อาจารย์หลักสูตรริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ รับรางวัลบุคลากรดีเด่น คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการประจำปี 2563  คุณสุริยันต์ บุญเลิศวรกุล  นักวิชาการอุดมศึกษาชำนาญการ สังกัดงานวิชาการ ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา รับรางวัลบุคลากรดีเด่นตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ คุณกานตรัตน์ ชุมคง นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานวิชาการ ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา รับรางวัลบุคลากรดีเด่นตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ และคุณสุพรรษา บุญเกื้อ นักวิชาการอุดมศึกษา สังกัดงานวิชาการ ฝ่ายวิจัย วิชาการและพัฒนานักศึกษา ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการอุดมศึกษา ระดับชำนาญการ.

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010