เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

2 นักศึกษา ม.อ.ตรัง รับทุนการศึกษาจากสมาคมชาวตรัง คนละ 25,000 บาท ต่อปี จนจบการศึกษา

542021 ๒๑๐๔๐๕ 3

          เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. พลตำรวจตรี ธงชัย วงศ์ศรีวัฒนกุล นายกสมาคมชาวตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมชาวตรัง ร่วมแสดงความยินดีและมอบทุนการศึกษาให้แก่ นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี มีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดตรัง ของสถาบันการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในพื้นที่จังหวัดตรัง รวม 6 สถาบัน จำนวน 10 ทุน ทุนละ 25,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบตามหลักสูตร

          ในการนี้ นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ได้รับทุนสมาคมชาวตรัง จำนวน 2 คน คือ นายปรเมษฐ์ วิโสจสงคราม นักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว ชั้นปี 1 และนางสาวอรจิรา สงขาว นักศึกษาหลักสูตรบัญชีบัณฑิต ชั้นปี 1 คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยทางสมาคมชาวตรัง ได้จัดเลี้ยงอาหารและร่วมรับประทานอาหารเที่ยงกับผู้แทนสถาบันและนักศึกษาทุน ณ ร้าน My home coffee bakery & restaurant ด้วย.

542021 ๒๑๐๔๐๕ 7
542021 ๒๑๐๔๐๕ 10
542021 ๒๑๐๔๐๕ 18
542021 ๒๑๐๔๐๕ 23
542021 ๒๑๐๔๐๕ 26
542021 ๒๑๐๔๐๕ 27