เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3

PTB 1424 1 1536x1025 1

ประกาศคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นลูกจ้างโครงการยกระดับเศรษฐกิจสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ
(1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย) ตำบลท่าสะบ้า ครั้งที่ 3

thasaba33
ดาวนโหลดไฟล์ PDF คลิกที่นี่