เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

หลักสูตรธุรกิจดิจิทัล คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จับมือ บจก.ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ

m003
 ***** เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง อาจารย์บานเย็น แซ่หลี ประธานหลักสูตรธุรกิจดิจิทัล พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ด้านการส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล สหกิจศึกษา และฝึกงานเพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิต ระหว่างคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ โดย คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ผู้มีอำนาจลงนาม ร่วมกับ บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด โดย คุณวดีวรรณ จันทรัศมี กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ เป็นตัวแทนลงนาม.
m011
m028
m034
m045
m048