เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง จัดเวทีชุมชนเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ของจังหวัดตรัง

st001
วันนี้ (9 เม.ย.2564) ดร.ปิยะกาญจน์ สุพรรณชนะบุรี ดร.อรชนก ช่องสมบัติ ดร.สุธิภรณ์ ตรึกตรอง และอาจารย์กิ่งกนก รัตนมณี  อาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ร่วมให้ความรู้ด้านการจดทะเบียนนิติบุคคล วิเคราะห์ภาพรวมธุรกิจกลุ่มแปลงใหญ่ วิเคราะห์กลุ่มแปลงใหญ่ ด้วย SWOT Analysis ปัจจัยสู่ความสำเร็จ ระบบการดำเนินงาน ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในเวทีชุมชนเพื่อพัฒนาแปลงใหญ่ของจังหวัดตรัง โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่และประชุมเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับจังหวัด ปี 2564 เพื่อรองรับโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 2 จังหวัดตรัง จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง.
st002
st003
st004
st005
st006