เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ ม.อ.ตรัง จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การสร้างนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21  ผ่าน ระบบ ZOOM

l003
 
          วันนี้ (22 เม.ย.2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เป็นประธานเปิดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การสร้างนวัตกรรมการสอนในศตวรรษที่ 21” และบรรยายในหัวข้อ ห้องเรียนแห่งอนาคตนวัตกรรมจัดการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ปานรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรและบรรยายในหัวข้อ นวัตกรรมและเทคนิคการสอนเชิงรุก

          นอกจากนั้น ยังมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ การเตรียมผลงานเพื่อขอรับการประเมินสมรรถนะที่สูงขึ้น และกิจกรรม Show & Share กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้สอนภูมิใจ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  จากอาจารย์คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยนำเสนอผ่านระบบ Zoom.

 
learn001
 
l001
 
l002
 
l004
 
l005
 
l006
 
l009
 
l013
 
l014