เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง TCAS 4

sri001 02

คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ เปิดรับตรงพิเศษ ประจำปี 2564

โครงการ “มุ่งมั่นดี ศรี ม.อ.ตรัง”

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในระบบ TCAS – https://student.mytcas.com

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานรับนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง  http://entrance.trang.psu.ac.th