เว็บไซต์ใหม่ | ผู้สนใจเข้าศึกษา | นักศึกษาปัจจุบัน | บุคลากร

คณะพาณิชยศาสตร์ฯ  ม.อ.ตรัง รับการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2563

100 01

          วันนี้ (29 มิ.ย.2564) ดร.นิพัฒน์ โพธิ์วิจิตร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยทีมบริหาร คณาจารย์ บุคลากร คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ร่วมต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รัชพล สันติวรากร และรองศาสตราจารย์ ดร. จีรนุช เสงี่ยมศักดิ์ คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานในการพิจารณาหาแนวทางปรับปรุงและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)   โดยประชุมผ่านระบบ video conference. 

100 02
100 03
100 04
100 05
100 06
100 07